Tungt debattinlägg om Lindesbergs lasarett

BERGSLAGEN. Ett debattinlägg, undertecknat av mängder av nyckelpersoner i 24i-området, beskriver sjukvårdens omorganisation som en – katastrof. Vad är politikernas avsikt, frågar man sig. Att Lindesbergs lasarett, återigen, är hotat som akutsjukhus är klart. Läs detta debattinlägg här.

Var detta politikernas avsikt?

Sjukvårdens omorganisation – katastrof?

Akutsjukhuset Lindesberg hotas?

Akuta och äldre patienter trängs undan! En direkt följd av genomförd omorganisation Region Örebro Län, RÖL.

En del förbättringar har uppnåtts, som ökningen av ej akuta planerade ortopediska operationer med ledprotes på slitna höfter och knän.

Men tyvärr har den ortopediska ökningen och omorganisationen fått följande konsekvenser:

Akuta höftfraktur-operationer fördröjs – katastrof?

Ortopeder, Lindesbergs lasarett, opererar ej akuta frakturer eftersom de beordrats att bara operera planerade ej akuta knä-och höftleds-operationer. Frakturer från norra länsdelen transporteras med ambulans till Karlskoga lasarett och USÖ. Men på USÖ och Karlskoga lasarett prioriteras det ej akuta/planerade dagsprogrammet för ortopediska operationer, så att akuta fraktur-patienter får vänta till jourtid, ibland vänta ytterligare ett dygn till nästa jour-pass!

RiksHöft, Kvalitetsregistret för operation av akuta höftfrakturer, visar att RÖL numera närmar sig bottenskiktet för väntan till akut operation fraktur lårbenshals.

”Raka spåret” för höftfrakturer har blivit en långsam och krokig stig!

Medicinskt och etiskt rätt då det ofta drabbar de äldre sköra patienterna – acceptabelt?

IVO (f.d. Ansvarsnämnden) granskar nuvarande rutin inom ortopedi – katastrof?

Dödsfall 2017 relaterat till kräkningar till lungorna pga. transport till Karlskoga från olycksplats på boendet Tallåsen, vägg i vägg med Lindesbergs lasarett där ortopedisk kompetens, material och utrymme finns för denna ”rutin”-operation! I Karlskoga görs operation 26 (!) timmar senare. Patienten avlider 4 dygn efter okomplicerad operation av sin höftledsfraktur pga lunginflammation pga kräkningar pga transport – acceptabelt?

Utomlänspatienter prioriteras – etisk katastrof?

Utomlänspatienter utgör 1/3 av över 1000 stycken planerade/ej akuta ortopediska patienter vid Lindesbergs lasarett, dessutom med genomsnitt endast halva väntetiden jämfört med inomlänspatiener! Dessa utomlänspatienter har naturligtvis bortträngande effekt för inomlänspatienter med behov av operationer – acceptabelt?

Vårdplatsbrist – katastrof?

TRE vårdplatser minst beläggs alltså hela året med dessa planerade ortopediska utomlänspatienter. Akuta, åldrade och multisjuka inomlänspatienters vård fördröjs, tvingas av vårdplatsbrist till transporter mellan sjukhusen och/eller bli liggande på ”fel” avdelning – acceptabelt?

Köer – katastrof? Omorganisationen har också lett till att kö uppstått. Exempelvis kö till operationer av ljumskbråck vid Karlskoga lasarett som inte har bemanning för att klara detta. Tidigare klarats väl av Lindesbergs lasarett och USÖ (se resultat i Svenskt Bråckregister) – acceptabelt?

Ökade ambulans-transporter – katastrof?

Kvalitetskravet i Sverige är att >90% av utkallade ambulanser ska nå akut patient (livshotande tillstånd, prio 1) inom 20 minuter. I norra länsdelen har under 2017 detta fallit till <60% och på vissa orter där fallit till endast 5 %!

– en direkt följd av omorganisationens och centraliseringens ökade ambulanstransporter.

En ambulans är upptagen TRE-FYRA timmar för transport av en enda patient med operationskrävande fraktur från Lindesberg till Karlskoga – acceptabelt?

Ekologi – katastrof?

En betydande ökning av transporter av patienter och anhöriga – ekologiskt acceptabelt?

Uppkommen bristbemanning specialister – katastrof?

Under 15–20 års stabil och full bemanning med 10 kirurg-specialister med hög kompetens på tidigare Kirurg-kliniken, Lindesbergs lasarett. Under 2017 har bemanningen med specialister

reducerats med nästan 90 %, så att av tidigare 10 specialister vid Kirurgen, Lindesberg, återstår nu ungefär 10 % – cirka två halvtider!

Karlskoga lasaretts bemanning med kirurg-specialister haltar fortsatt, trots omorganisationen med länsklinik för allmän kirurgi!

USÖ tvingas nu täcka upp specialist-brister och resa till Lindesberg och Karlskoga trots att även USÖ tappat kirurg-specialister! USÖ:s kirurgiska forskning hotas därmed…- acceptabelt?

Rekrytering AT – katastrof?

Kirurgen, Lindesberg, har senaste TRE åren rankats som Sveriges bästa kirurg-klinik i enkät bland Sveriges AT-läkare. 2017 ensam på första plats!

Med nu 2018 kraftigt reducerad ordinarie bemanning kan förväntas en dramatisk försämrad AT-rankning och därmed försämrad rekrytering av AT-läkare med konsekvenser för hela RÖL vars största rekryteringsgrund av läkare just utgörs av egna AT-läkare – acceptabelt?

Rekrytering av kirurg-specialister – katastrof?

Är det rekryteringsbefrämjande att som blivande eller färdig kirurg ha sin arbetsplats på 2-3 olika orter med 8-10 mils bilresa per arbetspass? – acceptabelt?

Arbetsmiljö – katastrof?

Läkarföreningen RÖL, andra fackföreningar liksom läkarna på Ortopedens tre enheter har ohörda protesterat vid varje möjligt tillfälle ffa vad gäller arbetsmiljö eller ”skrämts till tystnad inför hot om repressalier…” Samtlig personal på operations- och vård-avdelningar uttröttas av bristen på vårdplatser, det uppdrivna tempot, och att i nuvarande situation inte kunna göra ett högkvalitativt arbete – risk för accelererad personalflykt och brist är uppenbar och har redan börjat – acceptabelt?

Informationsbrist – katastrof?

Omorganisation och centralisering har genomförts med en mycket bristfällig information till och delaktighet av sjukvårdspersonalen inom RÖL. Vad värre är, ännu mindre information till länets invånare, alltså sjukvårdens ägare, ffa i norra länsdelen. Har invånarna inom RÖL förstått nuvarande och kommande följder av genomförd omorganisation? – acceptabelt?

Sjukvården i norra länsdelen nedmonteras inifrån – katastrof?

Omorganisationens följder hotar nu tesen ”ett sjukhus på tre ben” då Lindesbergs lasaretts personella resurser nu urholkas så till den grad att Lindesbergs lasarett på sikt inte kommer att kunna vara ett fungerande akutsjukhus 24/7 på länsdelsnivå! Är invånarna och lokala politiker medvetna om detta? – acceptabelt?

Sjukhuset i Lindesberg som arbetsplats – en framtida katastrof?

Sjukhuset i Lindesberg utgör ett viktigt komplement på arbetsmarknaden för näringslivet och samhällsstrukturen. Då lokala företag rekryterar personal har Lindesbergs lasarett hittills kunnat erbjuda arbetstillfällen för medföljande familjemedlem. Exempelvis när Volvo, nuvarande Meritor, etablerade sig i Lindesberg för flera år sedan var Lindesbergs lasarett med 24/7 akutmottagning av avgörande betydelse.

Är industri, företagare och fackföreningar inom RÖL medvetna om risken att Lindesbergs lasarett inte länge till är ett fungerande akutsjukhus 24/7? – acceptabelt?

Sjukvård i hela RÖL – katastrof?

Ovanstående negativa konsekvenser spiller över på övrig sjukvård inom RÖL – acceptabelt?

Ekonomi – katastrof?

Överskrider kostnaderna för under 2017 genomförd omorganisation/centralisering vinsterna? Kostnader för ökade transporter med ambulanser och privatbilar för patienter och deras anhöriga, bemanning på Lindesbergs och Karlskogas lasarett med USÖ-kirurger och hyr-läkare/kirurger sedan hösten 2017? Vilken rabatt erbjuds utomläns-patienters hem-landsting vid planerad operation med protes höft/knä-led? Vem räknar på alla kostnader och inte bara på inkomst från utomläns-patienter för planerad operation med protes för höft/knä-led? Vilket ekonomiskt netto ger varje planerad operation med protes höft/knä-led på utomläns-patient? – acceptabelt?

Olaglig konkurrens? Vinster i välfärden?

Operationer på utomlänspatienter, ofta från fattigare grannlandsting, genomförs utan upphandling och skattefinansierad offentlig vård konkurrerar med privata vårdgivare för att eventuellt ge RÖL ekonomisk vinst – acceptabelt?

Nuvarande organisation – katastrof?

Nu införd omorganisation har och får alltså alltför många negativa konsekvenser enligt ovan. ”Ett skepp utan skeppare går under…”

En för stor organisation ger ofta brister i effektivitet, samordning och samhörighet. En mindre organisation har fördelar av att beslut, förändringar och utveckling sker på ett enklare och snabbare sätt. I Dagens Medicin 24 januari 2018 redovisas vilka sjukhus som är snabbast att ge akutsjukvård och där hamnar de mindre sjukhusen i topp!

Förslag för att reducera de negativa konsekvenserna av nuvarande omorganisation:

 1. Bevara Lindesbergs lasarett som dygnet runt Akutsjukhus (24/7)!
 2. Prioritera inomlänspatienter!
 3. Akut operation före elektiv operation!
 4. Intensifiera rekrytering av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare till Lindesbergs lasarett!
 5. Inför en lokal chef för allmän kirurgi vid vart och ett av de tre sjukhusen inom RÖL med ansvar för: Rekrytering, schema/arbetstider och arbetsuppgifter!

Lindesberg 28 februari 2018

 

Arne Andersson

Ordförande SPF Lindesberg

Reidar Johansson

Ordförande PRO Lindesberg

Lena Jansson

LRF, Lindesberg kommungrupp

Laila Österholm

Chef Meritor HVS AB

Hans Sigge

VD Global Castings, Guldsmedshyttan

Cecillia Jeffner

VD Bergslagens Sparbank Lindesberg

Johan Erikson, Handlare,

Ordf. Linde City Ek. För. (Köpmannaföreningen)

Staffan Hörnberg

Gymnasiechef/Rektor, Lindeskolan

Göran Eriksson

Metall, klubbordförande Global Castings, Guldsmedshyttan AB

Bo Olsson

Präst Svenska Kyrkan

Carl-Eric Persson

Bonde, Löa

X

”Rädd ortoped”

Ortopedkliniken, RÖL

Eva Dam

Usk. Akuten, Lindesberg

Liliann Ahlrén

Sjuksköt.Vårdförb.Lindesberg

Sören Fromell

Sjuksköt. Ambulans, Lindesberg

Anders Berg

Läkare Allmän medicin

Ingemar Engstrand

Läkare ÖronNäsaHals

Bengt Jacobsson

Läkare invärtes medicin

Johan Ottosson

Kirurg

LG Larsson

Kirurg

Mustafa Raoof

Kirurg

Mattias Egberth

Kirurg

Mikael Sandström

Läkare IVA/Narkos

Peter Jilke

Kirurg

16 Comments

 1. Mycket bra inlägg!
  Tack!

 2. Är det inte dags att skrota landstingen och låta läkarna, som vet bäst, sköta ruljansen.

 3. Tilläggas till landsbygdspartiet oberoendes inlägg är att vi givetvis ska ha akutsjukvård 24/7 lokalt, om det var någon som trodde vi tyckte något annat. Vi håller helt med skribenterna så länge vi har kvar nuvarande organisation med landsting/region

 4. Att låta rationaliseringsparadiset råda i politiska beslut är, menar Landsbygdspartiet oberoende förödande. Beslut som innebär att man låter specialistvård konkurrera ut annan vård, vilket sker i detta fall är förödande på ett sjukhus som ska vara nära.Sollefteå sjukhus är ett annat exempel, det senare som enbart fick behålla en akutmottagning som i princip bara remitterar till ett annat sjukhus utan att åtgärda behov av vissa operationer.Likaså att man beslutar att stänga mindre sjukhusen i semester tider, menar vi är fel. Karlskoga är ett exempel Detta är inte human sjukvård.

  Landsbygdspartiet oberoende (LPo) har andra ideer

  Vi anser att det är dags att skrota landstingen.Vården bör läggas på två nivåer i stället för tre (statlig och kommunal) och kommunerna ska kompenseras för dessa kostnader som det innebär.
  Vi anser att specialistvård ska läggas under staten inkluderat hjälpmedel och forskning.

  De lokala sjukhusen står för den allmänna sjukvården. Sverige behöver lättillgängliga sjukvård möjlighet till röntgen och viss operation-och givetvis distriktssköterskemottagningar.

  Vi vill minska den för sjukvården tunga administrationen, förbättra ekonomin och effektivisera vården genom att införa en princip som innebär rätt person på rätt plats i sjukvården. Ingen vårdpersonal ska belastas med arbetsuppgifter som lägre kvalificerad personal kan utföra.

  Regionala nivån (landstingen och regionerna) ska tas bort och övriga uppgifter som ligger på region bör fördelas på länsstyrelse och kommuner.

  Landsbygdspartiet oberoende
  Mats Lagerman ordförande Örebro läns avdelning
  Pia-Maria Johansson Nora-Lindesbergs lokalavdelning

 5. Jättebra att insändarskribenterna ”sätter ned foten”! Ansvariga sjukvårdspolitiker i regionen, de har en agenda.
  De vet mycket väl, att som pågått i landet i 25-30 år, att mindre länsdelssjukhus inte läggs ned direkt, utan man plockar bit för bit. Man skapar osäkerhet, vilket leder till att sjukhusanställda pga sin frustration flyttar till mer säkrade enheter. Sedan kan regionledningen lägga ned och skylla på, ”att det ju inte gick att upprätthålla sjukhusets bemanning”, och så klarar man sig kanske inför sina väljare.
  Jan Ulfberg, docent/medicin, Nora

 6. Så bra att argument/fakta tas fram. Fakta går ej att förbise!!
  Det är ju val i år också, även i landstinget/regionen!!!

 7. Mycket bra och välskrivet inlägg som på ett mycket genomtänkt sätt förklarar hur vårt välfungerande sjukhus håller på att rasera. Tack för inlägget!!!
  Marie Fändrik, anestesisjuksköterska lindesbergs lasarett

 8. Skriver så klart under. Det som sker på lasarettet är djupt oroväckande.
  Anna Wendelstam, sjuksköterska Avdelning 1 sektion stroke

 9. Jag Ulf Axelsson Vänsterpartiet i Lindesberg stödjer förslagen i debattartikeln, för att Lindesbergs Lassarett ska leva upp till att kallas akutsjukhus värt namnet

 10. Debattartikeln är ju helt oläsbar. Saknas stycken, meningar och ord?

 11. På tisdagens regionfullmäktige behandlasI en motion som kräver en utredning av den organisation som har skapat den oro som finns på Lindesberg lasarett . Hela alliansen vill bifalla den. Dom styrande vägrar och vill avslå den Är dom rädda för sanningen

  Lars Göran Zetterlund ( C )
  Ersättare Regionfullmäktige

 12. Vi skall inte ha en mastodont, som man lyckats skapa i Stockholm. När ”proppen går”, stannar eländet !

  Vi skall en sjukvård, med kunnig personal, och i övrigt fungerande verksamhet. Där ingår också att allt skall knalla vidare, när det krisar till sig i omgivningen, trots att det är handfallna politiker, som låtsas ha koll på läget.

  Kort sagt, skall vi ha Lindesbergs sjukhus kvar, trots att socialisterna strävar efter kommunistiska
  ideal. som efter sovjetunionens fall visade sig vara ”skit” !

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.